Условия пользования

Fasty.ee Teenuse kasutamisel nõustute kõnealuste Kasutaja Kasutustingimustega („Kasutustingimused”).

Palun lugege alljärgnevad Kasutustingimused enne Fasty.ee Teenuse kasutamist hoolikalt läbi. Kui te Kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage Fasty Teenust. Need Kasutustingimused kohalduvad mis tahes millise Fasty Teenuse kasutamisel. Fasty Teenuse täpsem kirjeldus ja teave süsteeminõuete kohta on saadaval veebilehel fasty.ee (edaspidi nimetatud “Veebileht”).

1. Mõisted

 • A. Fasty - tähendab Fasty Delivery OÜ, asukohaga Madala tn 4-4, Tallinn 10313, juriidilise isiku registrikood 14084756, (edaspidi nimetatud – “Fasty” ja/või „Vahendaja“), on ettevõtja, kes pakub veebiportaalis www.fasty.ee Kasutajatele võimalust tellida Toitlustajatelt ehk kolmandatelt isikutelt (edaspidi nimetatud “Toitlustajad”) toit koju või kontorisse koos kohaletoimetamisega. Fasty Delivery OÜ tegutseb toodete müümisel komisjonärina võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 692 tähenduses, kelle komitendiks on veebilehel fasty.ee määratud Toitlustajad.
 • B. Toitlustaja - tähendab kohvik, restorani, muu toitlustamisekoht või muud teenusepartnerit, kes on sõlminud Fastyga lepingu, pakkudes oma tooteid, kaubad või teenuseid Fasty Teenuse kaudu.
 • C. Tellimus - kirjalik avaldus Fasty veebilehel, mis näitab soovitud toote kohaletoimetamist konkreetsele aadressile, valides mugava makseviisi.
 • D. Ostuleping on leping Tellimuse põhjal Toitlustaja toodete ostmiseks. Seoses Tellimustega, mis on tehtud Kasutaja poolt valitud mis tahes maksemeetodi kasutamisel, on Ostuleping siduv kokkulepe Toitlustaja ja Kasutaja vahel.
 • E. „Kasutaja” tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes kasutab Fasty Teenust.

2. Teenuse üldtingimused

 • A. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Fasty Delivery OÜ ja kasutajate vahelisi suhteid www.fasty.ee veebiportaalis pakutavate teenuste kasutamisel.
 • B. Käesolevates Tingimustes käsitletakse ostjana isikut, kes ostab Veebilehest tooteid või kasutab muid Veebilehe teenuseid (ehk „Kasutaja“). Veebilehe teenuseid võivad kasutada (a) füüsilised isikud kes omavad piisavat teovõimet tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) tähenduses, ja (b) juriidilised isikud, kes tegutsevad volitatud esindajate kaudu. Alkohoolseid jooke ja tubakatooteid on õigus osta isikutel, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning energiajooke isikutel, kes on vähemalt 16 aastat vanad.
 • C. Esitades Veebilehes tellimuse, kinnitab Kasutaja vastavust käesolevate tingimuste punktis 1.b nimetatud kriteeriumitega.
 • D. Fasty Delivery OÜ pakutavad teenused sõltuvad suurel määral kolmandate isikute teenuste kättesaadavusest. Eriliselt tasub siinkohal välja tuua interneti infrastruktuuride kättesaadavust ja toimimist, telefoniühenduse toimimist ja kättesaadavust, nii mobiilivõrkude toimimist kui ka maksetehingu sooritamiseks vajaliku tehnika toimimist. Seega on fasty.ee valmisolek suures osas sõltuv fasty.ee poolt kasutatavate kolmandate isikute teenustest.
 • E. Fasty.ee lehe kasutamisega ei kaasne kasutajale mingeid muid tasusid kui tellitud kauba ja transpordi eest.

3. Fasty teenuse kirjeldus

 • A. Fasty pakub platvormi, mille kaudu Kasutaja saab osta toitu enda poolt väljavalitud Toitlustajalt ja Fastylt kullerteenust. Fasty ei ole toidu valmistaja vaid vahendaja ja toidu kuller, seega ei vastuta Fasty toidu kvaliteedi, kvantiteedi ja muude aspektide ees.
 • B. Toitlustajad jagavad Fasty Teenuse kaudu teavet oma toodete ja teenuste kohta, sealhulgas menüüde ja tootehindade kohta. Toitlustaja toodete ja teenuste müügile ja ostule võivad kehtida Toitlustaja kehtestatud lisatingimused, mis on kirjas Fasty Teenuses. Kui Fasty on Tellimuse kätte saanud, edastab Fasty Tellimuse andmed Toitlustajale. Kui Toitlustaja kinnitab Tellimuse ja Fasty edastab Kasutajale Toitlustaja nimel tehtud kinnituse, siis sõlmivad Kasutaja ja Toitlustaja Ostulepingu. Fasty saadab Kasutajale Toitlustaja nimel kättesaamise kinnituse.
 • C. Kasutaja poolt väljavalitud Toitlustaja valmistab ja Fasty toimetab kohale Kasutaja esitatud Tellimuses sisalduvad tooted. Fasty ei vastuta Kasutaja ees Ostulepingu nõuetekohase täitmise eest Toitlustaja poolt.
 • D. Kui Kasutaja on Tellimuse esitanud, siis ei saa Kasutaja seda enam tagasi võtta või tühistada, v.a. kui helistab Fastyle 10 minuti jooksul peale Tellimuse esitamist ja edastab selge tühistamise soovi. Enne toote või teenuse saamiseks Tellimuse esitamist tuleb teil oma valik hoolikalt üle vaadata.

4. Maksed

 • A. Kasutaja tasub Tellimusel märgitud ostuhinna, kasutades Fasty Teenuse vastavat maksefunktsiooni. Fasty võtab Toitlustaja nimel vastu Kasutaja kõik maksed.
 • B. Kasutaja peab maksekohustuse täitmisel kasutama ainult Fasty Veebilehel pakutavat onlinemaksemeetodit või tasuda kullerile sularahas. Kui Kasutaja on Fastyle Tellimuses määratud hinna tasunud, siis on Kasutaja oma maksekohustuse Toitlustaja ja Fasty ees täitnud.

5. Tellimuse kohaletoimetami

 • A. Kasutaja tellib Tellimuse kohaletoimetamise Fasty kaudu, siis toimetatakse Tellimus kohale aadressile, mille Kasutaja on andnud. Kasutaja peab märkima kindla asukoha tänava aadressi.
 • B. Kasutaja peab olema kättesaadav vastamaks telefonikõnedele numbril, mille ta on Fastyle andnud ehk Tellimuses. Kui Kasutajat ei saa tema antud numbril kätte, siis on Fastyl õigus tellimus tühistada ja Kasutajal on kohustus hüvitada Fastyle Tellimuse täishinda.
 • C. Kasutaja võib tellimuse esitada kohaletoimetamiseks „nii kiiresti kui võimalik“ (standardne kullerteenus) või eeltellida kindla kohaletoimetamise aja.
 • D. Standardne kullerteenus: Kasutaja peab viibima Tellimuses märgitud aadressil alates Tellimuse esitamisest kuni Tellimuses märgitud toidu kohaletoimetamiseni. Kui Kasutaja ei viibi märgitud aadressil viie minuti jooksul alates tellitud toodete kohaletoimetamisest ega vasta kulleri kahele katsele teda telefoni teel kätte saada, siis on Fastyl õigus Tellimus tühistada ja Kasutajal on kohustus hüvitada Fastyle Tellimuse täishinda.
 • E. „Eeltellimuse” kohaletoimetamise teenus: Kasutaja peab Tellimuse kättesaamiseks viibima märgitud aadressil vähemalt kakskümmend minutit enne Tellimuses märgitud kohaletoimetamise aega kuni Tellimuse kättesaamiseni. Kui Kasutaja ei viibi märgitud aadressil viie minuti jooksul alates tellitud toodete kohaletoimetamisest ega vasta kulleri kahele katsele teda telefoni teel kätte saada, siis on Fastyl õigus Tellimus tühistada ja Kasutajal on kohustus hüvitada Fastyle Tellimuse täishinda.
 • F. Juhul kui Fasty saab Toitlustajalt teada, et Kasutaja poolt välja valitud tooted ei ole kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab Fasty sellest Kasutajale viivitamatult teada. Sellisel juhul jääb leping sõlmimata. Siinjuures tagastab Fasty Kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse 5 tööpäeva jooksul.
 • G. Kõik kohaletoimetamise või muud ajad, mille Fasty on Kasutajale teatavaks teinud, on üksnes hinnangulised. Fasty ei garanteeri, et Tellimus toimetatakse kohale hinnangulisel ajal. Toodete kohaletoimetamise aegu võivad mõjutada näiteks liiklusummikud, tipptund, ilmastikutingimused või muud asjaolud. Fasty ei vastuta võimaliku hilinenud tarnimise ja / või Toitlustaja toodete eest

6. Vaidluste lahendamine ja kehtivad seadused

 • A. Pidage meeles, et Fasty Teenus ja/või Veebileht võib igal hetkel katkeda või jäädavalt lõppeda.
 • B. Toitlustaja vastutab ainuisikuliselt defektide eest, mis võivad esineda Tellimuse sisus ja selle valmistamisel ning teiste Ostulepingu puudujääkide eest.
 • C. Kasutaja, kes avastab puudujäägid Ostulepingu täitmisel, peab viivitamatult esitama sellekohase kaebuse Fastyle või Toitlustajale, lisades puudujäägi konkreetse kirjelduse ja tõendid.
 • D. Käesolevatele Kasutustingimustele ja nende tõlgendamisele kohaldatakse Eesti seadusi
 • E. Kõik vaidlused, mis tekivad Kasutustingimuste täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Harju Maakohtus ja/või maksekäsu kiirmenetluse korral Pärnu Maakohtus.
 • F. Igal Kasutajal on võimalus lahendada Fastyga või Toitlustajaga tekkinud vaidlused elektrooniliselt ilma kohtu poole pöördumata. Selleks tuleb kasutajal pöörduda kirjalikult Fasty või Toitlustaja poole. Kui Fasty või Toitlustaja ei ole 14 päeva jooksul alates pretensiooni saamisest kasutajale vastanud või ei ole pretensiooni rahuldanud, võib kasutaja pöörduda kohtuvälises korras tarbijavaidluseid lahendava subjekti, so Tarbijakaitseameti (Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post info@tarbijakaitseamet.ee, tel 6201 707, koduleht www.tarbijakaitseamet.ee poole.

7. Muud tingimused

 • A. Fasty omab õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile Kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kasutajate ees lahtised tellimused
 • B. Kasutaja vastutab seadmete või varustuse (näiteks telefoni) soetamise ja säilitamise ning ühenduse eest, mis on vajalikud Fasty Teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks, samuti kõigi nendega seonduvate kulude eest.
 • C. Fastyl on igal ajal õigustatud veebilehe ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.fasty.ee veebilehes.

Kasutustingimused uuendati viimati 17.12.2019.